Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Sertocom

Het doorgeven van een bestelling houdt het uitdrukkelijk akkoord in met onderstaande voorwaarden.

Behoudens tegenstrijdige bepalingen, uitdrukkelijk en formeel door ons per geschrift bekrachtigd, worden alle opdrachten, verkopen, leveringen en werkprestaties beschouwd gesloten te zijn onder de clausules hieronder vermeld:
1 Onze offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende een periode van 30 dagen. Zij zijn aan herziening onderhevig wanneer de lonen of grondstofprijzen stijgen.
2 Bij ontbinden van verkoop te zijne laste, is de koper als schadevergoeding 20% van de betreffende verkoopprijs verschuldigd aan Sertocom.
3 Om in aanmerking te komen moet elke klacht over het gefactureerde bedrag en de leveringen bij aangetekend schrijven op ons adres ingediend worden, ten laatste 8 dagen na ontvangst van de factuur.
4 Standaard termijn voor betaling bedraagt 21 kalenderdagen. In geval van niet betaling
binnen de gestelde termijnen zonder ernstige reden en na ingebrekestelling van 15 dagen zal het bedrag van de factuur, bij uitdrukkelijke overeenkomst der partijen, van rechtswege verhoogd worden met 15%, berekend met een minimum van €50, bij wijze van conventioneel strafbeding, (van rechtswege verhoogd) zonder dat dit beding de toepassing van 1244 BWB belet.
5 Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door Sertocom, komen toe aan Sertocom. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Sertocom en de klant wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij Sertocom.
6 Zolang geen schriftelijke afspraken tussen Sertocom en de klant worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht van allerlei materialen, zoals werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, werkbestanden, digitale files, databanken, ontwerpen, e.d., blijven deze eigendom en onder auteursrecht van Sertocom.
7 Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging van opdrachten wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Na het ondertekenen van de drukproef (of na het geven van een schriftelijke toestemming voor het drukken) door de klant is ligt elke verantwoordelijkheid voor eventuele inhoudelijke en spellingsfouten bij de klant.
8 Wanneer de klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Sertocom, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de specifieke bestemming(en) en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen. Indien Sertocom door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de klant genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart of onder auteurscorrecties worden gehonoreerd. Sertocom kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de klant een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De klant draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Sertocom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven. Mondelinge verbeteringen worden slechts erkend wanneer zij ook schriftelijk bevestigd werden.
9 Wanneer er sprake is van van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Sertocom redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Sertocom het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de klant ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de klant er de oorzaak van zijn dat van Sertocom redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft Sertocom, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.
10 De klant wordt verondersteld onze uitgebreide verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. Bij het ondertekenen van de offerte erkent de klant deze verkoopsvoorwaarden gelezen en goedgekeurd te hebben. De verkoopsvoorwaarden worden meegegeven bij offerte en/of kunnen opgevraagd worden bij Sertocom
11 Behoudens voorafgaandelijk schriftelijke overeenkomst is Sertocom er niet toe verplicht films, databanken, digitale files,... te bewaren.
12 Daar de leveringstermijnen door gevallen van toeval of overmacht kunnen beïnvloed zijn, worden zij niet als een uitdrukkelijke verbintenis beschouwd. Laattijdige levering mag, behoudens tegenstrijdig bedrog, geen aanleiding geven tot weigering, noch tot schadevergoeding. De overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd in de mate waarin de klant bij inleveren van de documenten, handschriften, tekeningen en modellen, even als bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van de order tot afdrukken of publiceren, in gebreke is gebleven. De bij de bestelling voorziene termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige documenten volgt. Indien het uitvoeren van een opdracht, op verzoek van de klant, binnen een kortere dan normale of voorziene termijn extra kosten veroorzaakt, worden deze in rekening gebracht.
13 Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de klant worden alle door Sertocom binnen de overeenkomst aan de klant overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de klant in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.
14 Alle geschillen en betwistingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Ieper.